..:: medyk-elblag ::..

Spis treści


Liceum Medyczne od początku swojego istnienia cieszyło się dużym zainteresowaniem społeczeństwa naszego miasta. Z jednej strony szkoła znajdowała uznanie, gdyż większość jej absolwentów zasiliła elbląską służbę zdrowia, z drugiej zaś stała się placówką przygotowującą nie tylko doskonale wykształconą siłę fachową, ale również wyposażającą młodzież w bogatą wiedzę ogólną. Pierwsza klasa maturalna Liceum Medycznego (rok 1980) zainicjowała bale studniówkowe, które organizowane były co roku dla kolejnych roczników maturzystów. 

Wiele emocji wzbudziła pierwsza w dziejach Liceum Medycznego matura w równym stopniu egzamin dla abiturientów jak i nauczycieli. Przystąpiły do niej 32 uczennice. Najlepsze wyniki w czasie pięcioletniej nauki osiągnęła Bożena Kunicka, która w nagrodę otrzymała indeks Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. 

W lipcu 1980 r. nastąpiła zmiana dyrektora szkoły. Kuratorium Oświaty i Wychowania powołało na to stanowisko Mariannę Rędzikowską. Funkcję tę pełniła do przejścia na emeryturę w 1990 roku. Szkoła w tym czasie borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi, uczniowie pozbawieni byli sali gimnastycznej, brak było pomieszczeń do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, a także internatu. 

W kwietniu 1981 r. staraniem dyrektora szkoła zmienia lokalizację. Zajmuje pomieszczenia w II LO przy ul. Królewieckiej 42. Przeprowadzka i remonty, w których w równym stopniu uczestniczyli nauczyciele, uczniowie i rodzice, trwały do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Równolegle prowadzone były również prace w budynku przy ul. Słonecznej (tzw."Syberia"), w którym usytuowano gabinet do zajęć z zakresu higieny, pracownie pielęgniarskie. 

W kolejnych latach szkoła nadal się rozwijała. Z dniem 1 września 1983 r. Minister Oświaty i Nauki powołuje przy Medycznym Studium Zawodowym Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących-Wydział Pielęgniarstwa. Dwa lata później Wydział Analityki Medycznej. 1 września 1985 r. powstał Zespół Szkół Medycznych, w skład którego weszły następujące szkoły:
  • Liceum Medyczne
  • Medyczne Studium Zawodowe
  • Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących.
W czerwcu 1986 r., ze względu na zły stan obiektu przy ul. Słonecznej, Kurator Oświaty przydzielił nam jedną salę lekcyjną w budynku II Liceum, dwie klasy w SP nr 12 przy ul. Nowowiejskiej-tam umieszczono pracownie pielęgniarskie. Słuchacze Policealnego Studium Zawodowego dla Pracujących odbywali swoje zajęcia na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Żeromskiego. Ta różnorodność miejsc i warunków nauki nie ułatwiała procesu dydaktycznego i wychowawczego. Z tym większym więc szacunkiem odnieść się należy do tych nauczycieli i wykładowców, którzy bez względu na usytuowanie swoich gabinetów dążyli do ich najlepszego wyposażenia. Z wielkim uporem gromadzono szkolny księgozbiór, który w 1986 r. osiągnął ilość 13,5 tysiąca wolumenów. 

Wielkie zaangażowanie kadry pedagogicznej i młodzieży w rozwój szkoły zostało dostrzeżone przez władze wojewódzkie i miejskie. Szkoła uzyskała prawo noszenia imienia Jadwigi Romanowskiej - zasłużonej polskiej pielęgniarki oraz otrzymała nowy sztandar. 11 kwietnia 1987 r. był prawdziwym świętem w dziejach szkoły. W tym dniu odbyło się uroczyste nadanie imienia i wręczenie sztandaru szkole, na podstawie specjalnego Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania. W tym też dniu, po uroczystym ślubowaniu uczniów, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej udekorował sztandar odznaką "Za zasługi dla województwa elbląskiego". Wzruszającym momentem tej uroczystości było przemówienie Marii Foltynowicz-siostrzenicy Jadwigi Romanowskiej, która uczestniczyła w uroczystości wraz z rodziną. Dokonała odsłonięcia tablicy pamiątkowej i przekazała rodzinne pamiątki po patronce. Były też podziękowania od pracowników elbląskich placówek służby zdrowia, dyrektorów szkół, Komendy Hufca ZHP. Zasłużonym nauczycielom i wychowawcom wręczono odznaczenia państwowe, regionalne i resortowe. 

Dwa miesiące później mury szkoły opuściły ostatnie absolwentki Policealnego Studium Zawodowego dla Pracujących-Wydziału Pielęgniarstwa.