..:: medyk-elblag ::..

Znak sprawy: ZP-4/2018/PN                                                  Elbląg, dn. 31.12.2018 r.

Zamawiający:

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej

Ul. Saperów 14 E, 82-300 Elbląg

 

ZAWIADOMIENIE O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych w postępowaniu ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami) Zamawiający:

  1. Przedstawia poniżej nazwę (firmy), siedzibę i adres wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert – cena 60% i okres gwarancji i rękojmi 40% oraz łączną punktację:

Numer oferty

 

1

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

Konsorcjum PPHU KOMPAKT Sp. z o.o. : PHU KONCEPT Jerzy Grygorowicz

82-300 Elbląg; ul. Skrzydlata 28

 14-420 Młynary; Kraskowo

Cena ofertowa brutto: 2.374.480,72 PLN

Gwarancja: 60 miesięcy

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja – suma punktów za poszczególne kryteria

P = C + G

Cena ofertowa

56,78 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.3 SIWZ

C=(najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

C = (2247009,52/2374480,72) x 100 pkt x 60% = 56,78 pkt

 

 

 

 

 

96,78 pkt

Okres gwarancji i rękojmi

40 pkt

Ocena gwarancji przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.4 SIWZ

G=(okres gwarancji i rękojmi badanej oferty/ najdłuższy okres gwarancji i rękojmi) x 100 pkt x 40%

G= (60/60) x 100 pkt x 40% = 40 pkt

 

Numer oferty

 

2

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

DOMLUX Sp. z o.o.

14-400 Pasłęk; ul. A. Steffana 12A

Cena ofertowa brutto: 2.879.050,03 PLN

Gwarancja: 60 miesięcy

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja – suma punktów za poszczególne kryteria

P = C + G

Cena ofertowa

46,83 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.3 SIWZ

C=(najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

C = (2247009,52/2879050,03) x 100 pkt x 60% = 56,78 pkt

 

 

 

 

 

86,83 pkt

Okres gwarancji i rękojmi

40 pkt

Ocena gwarancji przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.4 SIWZ

G=(okres gwarancji i rękojmi badanej oferty/ najdłuższy okres gwarancji i rękojmi) x 100 pkt x 40%

G= (60/60) x 100 pkt x 40% = 40 pkt

 

Numer oferty

 

3

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „GÓRSKI”

82-300 Elbląg; ul. Morszyńska 61

Cena ofertowa brutto: 2.247.009,52 PLN

Gwarancja: 60 miesięcy

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja – suma punktów za poszczególne kryteria

P = C + G

Cena ofertowa

60,00 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.3 SIWZ

C=(najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

C = (2247009,52/2247009,52) x 100 pkt x 60% = 60,00 pkt

 

 

 

 

 

100,00 pkt

Okres gwarancji i rękojmi

40 pkt

Ocena gwarancji przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.4 SIWZ

G=(okres gwarancji i rękojmi badanej oferty/ najdłuższy okres gwarancji i rękojmi) x 100 pkt x 40%

G= (60/60) x 100 pkt x 40% = 40 pkt

 

 

Numer oferty

 

4

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2C

Cena ofertowa brutto: 4.178.969,96 PLN

Gwarancja: 60 miesięcy

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja – suma punktów za poszczególne kryteria

P = C + G

Cena ofertowa

32,26 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.3 SIWZ

C=(najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

C = (2247009,52/4178969,96) x 100 pkt x 60% = 32,26 pkt

 

 

 

 

 

72,26 pkt

Okres gwarancji i rękojmi

40 pkt

Ocena gwarancji przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.4 SIWZ

G=(okres gwarancji i rękojmi badanej oferty/ najdłuższy okres gwarancji i rękojmi) x 100 pkt x 40%

G= (60/60) x 100 pkt x 40% = 40 pkt

 

  1. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w Rozdziale XV SIWZ ( cena oferty – 60%; gwarancja – 40%) wyboru najkorzystniejszej oferty.

                Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez Wykonawcę: Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „GÓRSKI” 82-300 Elbląg; ul. Morszyńska 61 ( oferta nr 3 – Cena ofertowa brutto: 2.247.009,52 zł; okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy) ponieważ jest ofertą, która nie podlega odrzuceniu i w toku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów ( 100,00 pkt – łączna punktacja za kryteria określone w SIWZ)

Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

  1. Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni:

Zamawiający informuje o braku podstaw do wykluczenia Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

  1. Informacja o odrzuconych ofertach:

Zamawiający informuje o braku ofert odrzuconych.

 

  1. Informuje na podstawie art. 94 ust.1 pkt. 2), że umowa zostanie zawarta z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. po 08.01.2019 r.

 

 

 

 

 

 

Kierownik Zamawiającego

      Dyrektor Szkoły

       Bożena Konkol