..:: medyk-elblag ::..

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

(ogłoszenie nr 654863-N-2018 z dnia 2018-11-29)

 

Pytania:

  1. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 2 dotyczącej gąsiorów prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ilość gąsiorów dachowych do ułożenia. W pozycji przedmiaru KNR-W 2-02 0513-0400, na którą powołuje się Zamawiający, w materiałach ujęta jest tylko dachówka ceramiczna wraz z materiałami pomocniczymi w wysokości 1,5% wartości dachówki. Układanie gąsiorów rozlicza się wg pozycji KNR-W 2-02 0513-0800, gdzie w materiałach wycenia się gąsiory dachowe z klamrami oraz taśmę kalenicową do uszczelniania a także drobne materiały pomocnicze w ilości 1,5% wartości materiałów pozycji. Poniżej przedstawiamy opisywane pozycje KNR:

 

  1. Proszę o wyjaśnienie poprawności zapisu umieszczonego w opisie przedmiotu zamówienia w treściach Ogłoszenia, SIWZ oraz umowie, a dotyczącego ilości wykonania ocieplenia lukarn.Z zapisów wynika, że należy wykonać ocieplenie lukarn styropianem gr. 12 cm w ilości 869,229 m2. Proszę o wskazanie, z której dokumentacji, przedmiaru robót wynika, że należy wykonać ocieplenia lukarn w ilości 869,229 m2?Jest to istotna informacja w związku z realizacją przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym.

 

  1. W SIWZ w części IV. Warunki udziału wppkt. 1.1. Zamawiający określa zdolność zawodową (doświadczenie) Wykonawcy wymagając:

„W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował
w należyty sposób co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie lub budowie dachu  wraz  z pokryciem dachówką oraz z dociepleniem dachu i poddasza o pow. 900 m2…”

Według naszej oceny wymagania te są nadmierne i nieproporcjonalnedo warunków

realizacji zamówienia i są niezgodne z art. 22 ust. 1a.ustawy PZP zgodnie, z którym

„Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od

wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia

oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania

zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności”.

Określenie warunków doświadczeniałącznie w zakresie,remontu dachuwraz z

wymianą pokrycia oraz dociepleniem dachu i poddasza na poziomie 900  m2 (według

przedmiaru robót 990,222 m2)wyczerpuje znamiona stawiania nadmiernych

wymagań, co może być powodem wyeliminowania z postępowania wykonawców,

zdolnych do jego należytego wykonania.Stosowaniezasady proporcjonalności przy

określaniuwarunków realizacji zamówienia zostało potwierdzone licznych wyrokach

KIO, w związku z czym wnosimy o zmianę zapisów w SIWZ na zgodne z art. 22 ust. 1a

ustawy PZP.

 

 

Odpowiedzi:

  1. W katalogach, których używał projektant pozycja KNR-W 2-02 0513-0400 zawiera pokrycie dachu oraz montaż gąsiorów. W załączniku przesyłamy nakłady pozycji użytej w przedmiarze w celu dokonania wyceny robót budowlanych.

Aneks do pytań 

        2. Zamawiający poprawia oczywistą pomyłkę dotyczącą  ilości wykonania ocieplenia lukarn.

Tj.  z  869,229 m2 na 14 m2

Jednocześnie informacja ta została wprowadzona  w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 500297733-N-2018 z dnia 12-12-2018 r.

BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c82049cc-d166-4291-b705-0fead03fc803

Nie mniej jednak przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji technicznej w oparciu o którą należy dokonać wyceny. Przedmiar jest materiałem pomocniczym i Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji, obmiaru i wyceny robót. Za prawidłowości wyceny odpowiada Wykonawca. Umowa, która zostanie z Wykonawcą podpisana jest umową ryczałtową co oznacza, że rozliczenie z tytułu wykonanych prac nie będzie następować obmiarowo.

  1. Zamawiający nie zmieni treści SIWZ, gdyż postawione wymagania  są adekwatne do uzyskania zamierzonego w postępowaniu celu. Celem  jest udzielenie zamówienia wykonawcy, którego oferta jest nie tylko korzystna ekonomicznie i jakościowo, ale również wykonawca taki zagwarantuje należytą realizację przedmiotu umowy. Opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu są uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia.

 

Jednocześnie w związku ze zmianą ogłoszenia dotyczącą przedmiotu zamówienia ( zmiana ilości wykonania ocieplenia  lukarn ) przedłuż się termin składania ofert  do dnia 18.12.2018 roku do godziny 10.00