..:: medyk-elblag ::..

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

(ogłoszenie nr 654863-N-2018 z dnia 2018-11-29)

 

Pytania:

  1. W projekcie instalacji wewnętrznej c.o., na poziomie poddasza projektant zaprojektował grzejniki szt 10 opisane jako 20/50/1400 o mocy ok 1813 do 1850 W i parametry 55/45° C. Sposób zabudowy grzejnika - stojący.

Proszę o uszczegółowienie rodzaju grzejnika ponieważ wg tabeli producentów osiągnięcie mocy ok 1800 W i parametrze 55/45 °C z grzejnika o grawitacyjnym obiegu powietrza jest niemożliwe. Czy ma być to grzejnik z wymuszonym obiegiem powietrza? Powyższe nie jest opisane w projekcie.

  1. Czy ilości rurociągów podane w przedmiarze są właściwe. Rysunki załączone do przygotowania oferty są w pliku PDF ( utraciły skalę). Na tej podstawie oferent nie jest w stanie zweryfikować / sprawdzić prawidłowości podanych długości.
  2. Proszę o ponowne przeanalizowanie schematu układu technologicznego połączenia węzła ciepłowniczego MSC z PC oraz jego uszczegółowienie. Zdaniem oferenta załączony schemat nie gwarantuje poprawności funkcjonowania układu grzewczego.

Proszę o podanie kv zaworów.

Proszę o określenie czy są to zawory rozdzielające czy regulacyjne ? Proszę o podanie parametrów zaworu i napędu.

Proszę o usytuowanie czujników dokonujących pomiaru temperatury.

Proszę o opisanie sposobu współpracy istniejącej automatyki węzła z automatyką PC ( bez względu na producenta PC).

Proszę o uszczegółowienie sposobu odszraniania PC.

Proszę o uszczegółowienie sposobu posadowienia PC.

Czy moduł zewnętrzny PC ma być zabezpieczony przed osobami postronnymi . Jeżeli tak proszę o uszczegółowienie.

Czy PC ma być wyposażona w grzałki elektryczne?

Proszę omówić sposób odprowadzenia skroplin z PC.

  1. Proszę o uszczegółowienie funkcji podgrzewu c.w.u. i umiejscowienie w układzie technologicznym węzła ciepłowniczego MSC z funkcją PC. Załączony schemat nie zawiera tego elementu oraz sposobu jej podłączenia po stronie grzewczej, chłodniczej oraz wpięcia do instalacji wody. Brak danych nt cyrkulacji c.w.u.
  2. Proszę o uszczegółowienie regulacji podpionowej instalacji co. Proszę o podanie kv zaworów regulacyjnych oraz określenie sposobu regulacji statyczna czy dynamiczna ?
  3. Czy na przebiegu instalacji doziemnej instalacji PC występują kolizje?
  4. Proszę o omówienie miejsca i sposobu włączenia instalacji wspólnej z użytkownikiem budynku obok. Element nieopisany w projekcie wykonawczym oraz kosztorysie.

 

 

Odpowiedzi:

Ad.1 Na poddaszu zostały zaprojektowane grzejniki stalowe płytowe o parametrach dostępnych na rynku.
Ad.2 Rysunki w plikach pdf. są w skali
Ad.3 Zaprojektowany schemat połączenia MSC z PC jest poprawny. Zawory zostały opisane w dokumentacji projektowej parametrami i funkcją, które są wystarczające do ich wyceny. Lokalizacja czujnika pomiaru temperatury leży po stronie Wykonawcy. Zasada współpracy urządzeń została opisana w dokumentacji. System odszraniania PC  zależy od producenta PC. Posadowienie PC zgodnie z dokumentacją projektową. Zabezpieczenie modułu zewnętrznego przed osobami postronnymi zgodnie z dokumentacja projektową. Posadowienie PC należy wykonać na terenie utwardzonym z kostki betonowej w miejscu istniejącej wiaty. W pozycji przeniesienie wiaty należy uwzględnić także przesadzenie istniejących krzewów oraz uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej  w miejscach po usunięciu roślin. Moduł zewnętrzny ma być zabezpieczony przed osobami postronnymi poprzez montaż ogrodzenia z siatki na słupkach. Ogrodzenie o wysokości 1,8 m zgodnie z rysunkiem. PC ma być wyposażona w grzałki elektryczne zgodnie z technologią producenta. Skropliny odprowadzane na teren i do gruntu.
Ad.4 Zaprojektowany schemat zawiera wszystkie funkcje w tym zbiornik buforowy. Funkcja podgrzewu wody została opisana w projekcie. Cyrkulacja ciepłej woda użytkowej nie była w zakresie dokumentacji projektowej.
Ad.5 Regulacja podpionowa instalacji została opisana w projekcie wykonawczym w sposób jednoznaczny a jej stopień uszczegółowienia jest wystarczający do przygotowania oferty
Ad.6 Zgodnie z dokumentacją rysunkową i informacją z mapy do celów projektowych.
Ad.7 Projekt nie przewiduje połączenia instalacji c.o. z budynkiem sąsiednim.
W załączeniu przesyłam aneks do przedmiaru i rysunek zamienny lokalizacji PC z ogrodzeniem.

Aneks do pytań 

Rysunek