..:: medyk-elblag ::..

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

(ogłoszenie nr 654863-N-2018 z dnia 2018-11-29)

PYTANIE NR 1

W związku z przyjętym wynagrodzeniem ryczałtowym prosimy o informację w jakim celu Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego. Ewentualnie prosimy o odstąpienie od żądania złożenia kosztorysu na etapie składania ofert

PYTANIE NR 2

Prosimy o informację ile metrów bieżących gąsiorów należy wycenić, brak takiej pozycji w przedmiarze..

PYTANIE NR 3

Prosimy o informację w jakiej pozycji przedmiaru należy ująć Wywóz i utylizację gruzu, stolarki i innych odpadów powstałych podczas wykonania zadania.

PYTANIE NR 4

  Prosimy o informację w jakiej pozycji przedmiaru należy ująć koszty wykonania ekspertyz mykologicznych, ornitologicznych oraz dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania technicznego dotyczące napraw i wzmocnienia konstrukcji dachu.

ODPOWIEDZI:

Poniżej odpowiedzi na pytania do przetargu:

1. Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga kosztorysu ofertowego.

Kosztorys ofertowy jest wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w ramach prowadzonego postępowania.
2. Przedmiar gąsiorów jest elementem składowym poz. 1.27, zgodnie z katalogiem KNR-W 2-02 0513-0400, w związku z powyższym jest elementem składowym wyceny pokrycia dachu.
3. W załączeniu aneks do przedmiaru.
4. Ekspertyza mykologiczna i ornitologiczna - w załączeniu aneks do przedmiaru. Dokumentacja projektowa zawiera rozwiązania techniczne dotyczące wzmocnienia konstrukcji dachu. Na ten moment nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych dokumentacji w tym zakresie, jednakże jeżeli w trakcie prowadzonych robót Nadzór Inwestorski, Nadzór Autorski lub Wykonawca stwierdzi konieczność naprawienia innych (nieujętych w dokumentacji) elementów konstrukcji dachu to Wykonawca będzie zobowiązany wykonać naprawę tych elementów.

Aneks do pytań