..:: medyk-elblag ::..

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane z dnia 29.11.2018r.

Nazwa zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu"

Ogłoszenie nr 654863-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. 

Link do opublikowanego ogłoszenia znajduje się pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=64497f94-563d-46e0-bbb4-76dfd4c082c0

Załączniki:

SIWZ  

Formularz ofertowy  (zał.1) 

Oświadczenia (zał.2) 

Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej  (zał.3) 

Projekt umowy  (zał.4) 

Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi  (zał.8) 

Wykaz robót  (zał.9) 

Zgłoszenie robót  

Komplet dokumentacji projektowej (projekty, specyfikacje i przedmiary budowlane, instalacji co i cwu oraz oświetleniowej stanowiące załąniki 5,6,7) 

Program do rozpakowania archiwum.