Przetargi

W dniu 29.07.2010 r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu dydaktycznego w ramach realizowanego projektu pn „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” w podziale na pakiety:

Pakiet 1 – Modele, plansze i programy komputerowe anatomiczne;

Pakiet 2 – Sprzęt dydaktyczny – mikroskopy, kamera mikroskopowa, wizualizer;

Pakiet 3 – Sprzęt medyczny – negatoskop, ciśnieniomierze, stetoskop;

Pakiet 4 – Sprzęt i narzędzia stomatologiczne oraz program komputerowy do prowadzenia gabinetu stomatologicznego;

Pakiet 5 – Modele i plansze stomatologiczne;

Pakiet 6 – Fantomy, manekiny i modele pielęgnacyjne;

Pakiet 7 - Sprzęt higieniczno-medyczny – łóżka, sprzęt przyłóżkowy, szafki przyłóżkowe, parawany;

Pakiet 8  Sprzęt medyczny – termometry, ciśnieniomierze;

Pakiet 9 – Sprzęt komputerowy, zestaw interaktywny, laserowe urządzenie wielofunkcyjne;

Pakiet 10 – Sprzęt komputerowy, zestawy interaktywne, laserowe urządzenia wielofunkcyjne;

                                                                                  Znak sprawy: ZP 3/2010

Dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie z portalu BZP w postaci pliku PDF

SIWZ

Załącznik1 do SIWZ

Załącznik2 do SIWZ

Załącznik3 do SIWZ

Załącznik4 do SIWZ

 


 

Dokumenty do pobrania odnośne przetargu  zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac modernizacyjnych w ramach realizowanego projektu pn. „ Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego , sali medyczno – higienicznej i sali propedeutyki stomatologicznej  w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.

Ogłoszenie z portalu BZP w postaci pliku pdf:
Załączniki w postaci pliku spakowanego:
Do otwarcia plików w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader Pobierz Adobe Reader


 

Informacja o roztrzygnięciu Wykonawcy w prowadzony zamówieniu publicznym ZP - 2/2010 "Modernizacja laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu"

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy w postaci pliku pdf:


 

 W dniu 11.08.2010r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane do projektu pn. "Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu"

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w pliku do pobrania :


 

Informacja z 13.08.2010 o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia laboratorium anatomicznego,     sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w podziale na pakiety:
Pakiet 1  Modele, plansze i programy komputerowe anatomiczne;
Pakiet 2  Sprzęt dydaktyczny:– mikroskopy, kamera mikroskopowa,wizualizer;
Pakiet 3  Sprzęt medyczny:– negatoskop, ciœnieniomierze, stetoskop;
Pakiet 4  Sprzęt i narzędzia stomatologiczne oraz program komputerowy do prowadzenia gabinetu stomatologicznego;
Pakiet 5  Modele i plansze stomatologiczne;
Pakiet 6  Fantomy, manekiny i modele pielęgnacyjne;
Pakiet 7  Sprzęt higieniczno-medyczny: łóżka, sprzęt przyłóżkowy, szafki przyłóżkowe, parawany;
Pakiet 8  Sprzęt medyczny: termometry i ciśnieniomierze;
Pakiet 9  Sprzęt komputerowy, zestaw interaktywny, laserowe urządzenie wielofunkcyjne;
Pakiet 10  Sprzęt komputerowy, zestawy interaktywne, laserowe urządzenia wielofunkcyjne;
Znak sprawy : ZP - 3/2010 prowadzonego w ramach RPO WiM

W dniu 13.08.2010 r.

 - wyłoniono Wykonawców do pakietów: 1, 2, 3, 7, 8;
 - unieważniono postępowanie dla pakietów: 4, 5, 6;

Pakiety 9 i 10 zostaną roztrzygnięte w późniejszym terminie z uwagi na konieczność wyjaśnienia niektórych warunków technicznych sprzętu.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Roztrzygnięcie PAKIETÓW 9 i 10 ( sprzęt komputerowy, zestawy interaktywne, laserowe urządzenia wielofunkcyjne) w prowadzonym przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w podziale na pakiety.... Znak sprawy ZP 3/2010
- wyłoniono Wykonawców do pakietów: 9 i 10.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet 9

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet 10

Ogłoszenie z 22.11.2010 o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do projektu pn " „ Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego , sali medyczno – higienicznej i sali propedeutyki stomatologicznej  w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Siwz

Dokumenty do przetargu

 

W dniu 02.12.2010 r. o godzinie 11:00 Komisja przetargowa unieważniła przetarg nieograniczony pn „Dostawa wyposażenia sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w podziale na pakiety:

Pakiet 1 – Sprzęt i narzędzia stomatologiczne oraz program komputerowy do prowadzenia gabinetu stomatologicznego;

Pakiet 2 – Modele i plansze stomatologiczne;

Pakiet 3 – Fantomy, manekiny i modele pielęgnacyjne;

Znak sprawy ZP-4/2010

Z uwagi na brak ofert unieważniono przetarg zgodnie z art. 93 pkt 1 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami). 

Zamówienia z wolnej ręki

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej zaczęła prowadzić wstępne negocjacje z wybranymi Wykonawcami ( art.67 ust 1 pkt 4 ustawa Prawo zamówień publicznych ) na dostawę fantomów, manekinów i modeli pielęgnacyjnych oraz sprzętu i narzędzi stomatologicznych do projektu pn „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, Sali medyczno-higienicznej oraz Sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

W dniu 07.06.2011 r. Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont sali dydaktycznej nr 205, szatni uczniowskiej nr 1 w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej przy ul. Saperów 14 E w Elblągu” Numer sprawy: ZP – 1/2011/PN. Ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz załączniki do SIWZ znajdują się do pobrania tutaj

Ogłoszenie

Siwz

Dokumenty do przetargu

 

Własnie 28.06.2011 rozpoczęliśmy drugi etap realizacji projektu „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego , Sali medyczno – higienicznej i Sali propedeutyki stomatologicznej” , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 3 – „ Infrastruktura Społeczna „ Działanie 3.1- „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”. Prace zaczęliśmy od wyniesienia wszyatkich pomocy naukowych i sprzętu. Następnym etapem będzie remont sal.

Zdjęcia sali medyczno - higienicznej do remontu

Zdjęcia sali propedeutyki stomatologicznej do remontu

W dniu 05.07.2011 roku zostały podpisane umowy z Wykonawcami na dostawę sprzętu Pakiet 1- dostawa sprzętu i narzędzi stomatologicznych oraz programu komputerowego do prowadzenia gabinetu stomatologicznego, Pakiet 2- dostawa modeli plansz stomatologicznych, Pakiet 3- dostawa fantomów, manekinów i modeli pielęgnacyjnych, do realizowanego projektu „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej i sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej z siedzibą przy ul. Saperów 14 E w Elblągu” współfinansowanego z e środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wykonawcy wyłonieni zostali w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia patrz poniżej.

Ogłoszenie pakiet 1

Ogłoszenie pakiet 2

Ogłoszenie pakiet 3