Projekt

Uchwałą Nr 26/511/10/II zarządu Województwa Warmińsko –Mazurskiego  z dnia 25.05.2010 nasza  szkoła otrzymała  dofinansowanie do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, w ramach Osi Piorytetowej3 –  „ Infrastruktura Społeczna „  Działanie 3.1- „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”  -

Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego , Sali medyczno – higienicznej i Sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”.

Projekt jest zlokalizowany w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie miejskim Elbląg, gmina miejska Elbląg. Projekt będzie realizowany w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu przy ul. Saperów 14e. Prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone w Sali nr 103, 203 i 209. Zakupiony sprzęt zostanie umieszczony w zaplanowanych do tego pomieszczeniach tj.:Sali medyczno-higienicznej - SALA 203, znajduje się na II piętrze szkoły. Powierzchnia 53,00 m2, jej wymiary - szer. 5,90 m x dł. 9,0 m wys. 3,46 m. Po modernizacji i połączeniu z salą 212 uzyska powierzchnię 89,60 m2 i wymiary: szer. 10,02 m, dł. 9,0 m, wys. 3,46 m. Sali propedeutyki stomatologicznej - SALA 209, znajduje się na II piętrze szkoły. Powierzchnia 36,6 m2, jej wymiary - szer. 5,40 m x dł. 6,76 m  wys. 3,46 m. laboratorium anatomicznYM - SALA 103, znajduje się na I piętrze szkoły. Powierzchnia 53,00 m2, jej wymiary - szer. 5,90 m x dł. 9,0 m wys. 3,46 m.

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu przy ul. Saperów 14e

Lokalizacja budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

 Wartość Projektu wynosi  652 021,03 zł w tym : środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w kwocie 554 217, 87 zł co stanowi  85% wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny 98 423, 93 zł co stanowi    15 % wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu to :

- rozpoczęcie realizacji : 2009.01.20

- rozpoczęcie rzeczowe realizacji : 2010.06.20

- zakończenie rzeczowe realizacji : 2011.10.16

- zakończenie finansowe realizacji: 2011. 10.31

W ramach projektu planujemy wykonać remont i modernizację 3 sal dydaktycznych,  adaptując je na pracownie zawodowe :

- laboratorium anatomiczne,

- salę medyczno- higieniczną,

- salę propedeutyki stomatologicznej

Sale zostaną   wyposażone w specjalistyczny, zawodowy sprzęt dydaktyczny  -  będą odzwierciedlać rzeczywiste warunki pracy w danym zawodzie. Ponadto w każdej z sal znajdować się będzie nowoczesny dydaktyczny  sprzęt multimedialny.