Informacje

Informacje dotyczące przetargów, ofert oraz promocji.

05.01.2010r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłosiła nabór wniosków

o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W RAMACH KONKURSU 01/09/3.1
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 3 – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Działania 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
W dniu dzisiejszym Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu złożyła aplikację na dofinansowanie projektu pn: „ Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego , Sali medyczno – higienicznej i Sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”.

01.06.2010

25 maja 2010r. nasza szkoła Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko –Mazurskiego Nr 26/511/10/II otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn: „ Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego , Sali medyczno – higienicznej i Sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 3 – „ Infrastruktura Społeczna „ Działanie 3.1- „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” . Środki finansowe na realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

17.06.2010

W dniu dzisiejszym na Radzie Pedagogicznej dyrektor szkoły Pani Bożena Konkol poinformowała nauczycieli o dofinansowaniu do projektu pn: „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego , Sali medyczno – higienicznej i Sali propedeutyki stomatologicznej” , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 3 – „ Infrastruktura Społeczna „ Działanie 3.1- „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” .  

25.06.2010

Zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu pn: „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego , Sali medyczno – higienicznej i Sali propedeutyki stomatologicznej” , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 3 – „ Infrastruktura Społeczna „ Działanie 3.1- „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” przygotowano i rozesłano do firm zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i wykonania materiałów reklamowych. Zadanie to realizowane jest w ramach działań promocyjnych projektu.

30.06.2010

Podczas Uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego 2009/2010 Pani Dyrektor- Bożena Konkol przekazała wszystkim przybyłym osobom informację o sukcesie, jaki szkoła odniosła w KONKURSIE 01/09/3.1, ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

ogłoszonym przez ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucję Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 3- Infrastruktura Społeczna „ Działanie 3.1- „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”.

W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor omówiła główne założenia, ramy czasowe , wysokość oraz cel przeznaczenia otrzymanego dofinansowania projektu pn: „ Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego , Sali medyczno – higienicznej i Sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”.

Poinformowała zebranych o tym, że środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

01.07.2010

Istotne informacje dotyczące realizacji projektu pn: „ Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego , Sali medyczno – higienicznej i Sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” zamieszczane są w gablocie szkolnej.

Obecnie zamieszczono tam ogólne informacje o projekcie oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2007 – 2013; Oś Priorytetowa 3 – „ Infrastruktura Społeczna „; Działanie 3.1- „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” .

14.07.2010

W dniu 14.07.2010 zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac modernizacyjnych w ramach realizowanego projektu pn. „ Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego , sali medyczno – higienicznej i sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.

02.08.2010

02.08.2010 zamieszczono SPROSTOWANIE DO SIWZ DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU
PAKIET 3 – Sprzęt medyczny – negatoskop, ciśnieniomierze, stetoskop oraz odpowiedzi na pytania zadane do specyfikacji warunków techniczntch do poszczególnych pakietów dotyczące przetargu na dostawę wypasażenia laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w SZKOLE POLICEALNEJ IM. JADWIGI ROMANOWSKIEJ W ELBLĄGU w podziale na pakiety
PAKIET 7 – Sprzęt higieniczno-medyczny – łóżka, sprzęt przyłóżkowy, szafki przyłóżkowe, parawany. Dokumenty do pobrania.

Odpowiedzi SIWZ w postaci pliku pdf: Sprostowanie do SIWZ w postaci pliku pdf:

04.08.2010

Odpowiedzi dotyczące SIWZ na ogłoszony przetarg ZP 3/2010 "Dostawa wyposażenia laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu"

Odpowiedzi SIWZ w postaci pliku pdf:

Odpowiedzi na pytania zadane do specyfikacji warunków technicznych do pakietów nr 9 i 10 dotyczące przetargu na dostawę wyposażenia laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w SZKOLE POLICEALNEJ IM. JADWIGI ROMANOWSKIEJ W ELBLĄGU w podziale na pakiety

Odpowiedzi SIWZ_2 w postaci pliku pdf:

12.08.2010

W dniu 11.08.2010r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane do projektu pn. "Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu"

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w pliku do pobrania :

13.08.2010

Informacja z 13.08.2010 o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w podziale na pakiety:
Pakiet 1 Modele, plansze i programy komputerowe anatomiczne;
Pakiet 2 Sprzęt dydaktyczny:– mikroskopy, kamera mikroskopowa,wizualizer;
Pakiet 3 Sprzęt medyczny:– negatoskop, ciœnieniomierze, stetoskop;
Pakiet 4 Sprzęt i narzędzia stomatologiczne oraz program komputerowy do prowadzenia gabinetu stomatologicznego;
Pakiet 5 Modele i plansze stomatologiczne;
Pakiet 6 Fantomy, manekiny i modele pielęgnacyjne;
Pakiet 7 Sprzęt higieniczno-medyczny: łóżka, sprzęt przyłóżkowy, szafki przyłóżkowe, parawany;
Pakiet 8 Sprzęt medyczny: termometry i ciśnieniomierze;
Pakiet 9 Sprzęt komputerowy, zestaw interaktywny, laserowe urządzenie wielofunkcyjne;
Pakiet 10 Sprzęt komputerowy, zestawy interaktywne, laserowe urządzenia wielofunkcyjne;
Znak sprawy : ZP - 3/2010 prowadzonego w ramach RPO WiM

W dniu 13.08.2010 r.

- wyłoniono Wykonawców do pakietów: 1, 2, 3, 7, 8;
- unieważniono postępowanie dla pakietów: 4, 5, 6;

Pakiety 9 i 10 zostaną roztrzygnięte w późniejszym terminie z uwagi na konieczność wyjaśnienia niektórych warunków technicznych sprzętu.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.08.2010

Roztrzygnięcie PAKIETÓW 9 i 10 ( sprzęt komputerowy, zestawy interaktywne, laserowe urządzenia wielofunkcyjne) w prowadzonym przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w podziale na pakiety.... Znak sprawy ZP 3/2010
- wyłoniono Wykonawców do pakietów: 9 i 10.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet 9

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet 10

06.09.2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu do projektu pn " „ Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego , sali medyczno – higienicznej i sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

15.10.2010

W dniu dzisiejszym nastapiło oficjalne otwarcie sali anatomicznej 103. W otwarciu wzięli udział uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Wszystkim podobał się wystrój i pomoce naukowe.

22.11.2010

Ogłoszenie z 22.11.2010 o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do projektu pn " „ Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego , sali medyczno – higienicznej i sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.

Ogłoszenie

Siwz

Dokumenty do przetargu

03.12.2010

W dniu 02.12.2010 r. o godzinie 11:00 Komisja przetargowa unieważniła przetarg nieograniczony pn „Dostawa wyposażenia sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w podziale na pakiety:

Pakiet 1 – Sprzęt i narzędzia stomatologiczne oraz program komputerowy do prowadzenia gabinetu stomatologicznego;

Pakiet 2 – Modele i plansze stomatologiczne;

Pakiet 3 – Fantomy, manekiny i modele pielęgnacyjne;

Znak sprawy ZP-4/2010

Z uwagi na brak ofert unieważniono przetarg zgodnie z art. 93 pkt 1 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami).

07.03.2011

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej zaczęła prowadzić wstępne negocjacje z wybranymi Wykonawcami ( art.67 ust 1 pkt 4 ustawa Prawo zamówień publicznych ) na dostawę fantomów, manekinów i modeli pielęgnacyjnych oraz sprzętu i narzędzi stomatologicznych do projektu pn „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, Sali medyczno-higienicznej oraz Sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

07.06.2011

W dniu 07.06.2011 r. Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont sali dydaktycznej nr 205, szatni uczniowskiej nr 1 w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej przy ul. Saperów 14 E w Elblągu” Numer sprawy: ZP – 1/2011/PN. Ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz załączniki do SIWZ znajdują się do pobrania tutaj

Ogłoszenie

Siwz

Dokumenty do przetargu

28.06.2011

Własnie rozpoczęliśmy drugi etap realizacji projektu „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego , Sali medyczno – higienicznej i Sali propedeutyki stomatologicznej” , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 3 – „ Infrastruktura Społeczna „ Działanie 3.1- „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”. Prace zaczęliśmy od wyniesienia wszyatkich pomocy naukowych i sprzętu. Następnym etapem będzie remont sal.

06.07.2011

W dniu 05.07.2011 roku zostały podpisane umowy z Wykonawcami na dostawę sprzętu Pakiet 1- dostawa sprzętu i narzędzi stomatologicznych oraz programu komputerowego do prowadzenia gabinetu stomatologicznego, Pakiet 2- dostawa modeli plansz stomatologicznych, Pakiet 3- dostawa fantomów, manekinów i modeli pielęgnacyjnych, do realizowanego projektu „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej i sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej z siedzibą przy ul. Saperów 14 E w Elblągu” współfinansowanego z e środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wykonawcy wyłonieni zostali w trybie zamówienia z wolnej ręki.

05.10.2011

W dniu 04.10.2011 roku w szkole została zorganizowana konferencja zamykająca projekt.