OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

  Czas trwania: 2 lata

 System nauki: zaoczny

 NAUKA BEZPŁATNA

  Na tym kierunku nauczysz się:

 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe
 • rozpoznać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą
 • pomagać swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów

 Ponadto nauczysz się:

 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z  przepisami bhp i wymogami sanitarnymi

 Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach 

 Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 • zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 • hospicjum
 • domu pomocy społecznej
 • domu środowiskowym

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • bardzo dobra zdolność komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • empatia, tak ważna w kontakcie z drugim człowiekiem
 • wrażliwość
 • opanowanie, cierpliwość, życzliwość
 • troska o pacjenta oraz wzbudzanie u niego zaufania
Jesteś tutaj: Strona startowa Opiekun Osoby Starszej