Zwolnienie z wf

Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Policealnej

im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz.562 z późn. zm.).

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występuje pełnoletni uczeń.

3. Pisemne podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego wraz załączoną do niego opinią lekarską składa uczeń do dyrektora szkoły za pośrednictwem nauczyciela wychowania fizycznego .

4. Podania należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu opinii od lekarza.

5. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego .

6. O decyzji dyrektora zostaje poinformowany uczeń, nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca.

7. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach.

8. Jeżeli uczeń został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny , to uczeń podlega klasyfikacji z wychowania fizycznego.

9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

10. Zawarte w opinii lekarskiej ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem ucznia z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Taką opinię pełnoletni uczeń składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza pracy z uczniem.

11. O niniejszej procedurze :

a) informuje /zapoznaje wychowawca klasy :

-uczniów na pierwszej godzinie wychowawczej w danym roku szkolnym

b) przypominają nauczyciele wychowania fizycznego na pierwszych w danym roku szkolnym zajęciach z uczniami

 

załączniki:

  1. podanie do dyrektora
  2. formularz opinii lekarskieji